Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam nói rõ nguyên nhân Trần Quyết Chiến bỏ giải tại Trung Quốc

35Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam đã gửi văn bản đến Liên đoàn Billiard thế giới nói rõ Trần Quyết Chiến bỏ giải đấu tại Trung Quốc.Source link : https://congthuong.vn/lien-doan-billiards-snooker-viet-nam-noi-ro-nguyen-nhan-tran-quyet-chien-bo-giai-tai-trung-quoc-274768.html

Author :

Publish date : 2023-09-26 15:21:31

Copyright for syndicated content belongs to the linked Source.